Fagartikkel om sivilprosess

Reglene for hvordan en sivil sak gjennomføres, er omfattende. Vi skal her se på noen sider av det mangslungne temaet sivilprosess. Den viktigste loven som regulerer sivilprosessen, er tvisteloven. Tvisteloven ble til i 2005 og erstattet tvistemålsloven fra 1915, som det var bred enighet om at var overmoden for revisjon.

Les mer

Fagartikkel om pengekravsrett

Pengekrav har rettslig sett to sider. For det første har vi spørsmålet om hvordan pengekrav oppstår. Pengekrav kan oppstå for eksempel på grunnlag av avtale, eller man kan pådra seg et erstatningsansvar. En annen side av pengekravet er hva som skjer med det når man først har et pengekrav. Kan man motregne mot andre krav? Hva skjer når kravet skifter eier? Når foreldes kravet. Her skal vi se på noen av de rettslige spørsmålene knyttet til pengekrav.

Les mer

Fagartikkel om tvungent psykisk helsevern

Hovedregelen i norsk helserett er at helsehjelp kun kan gis med pasientens samtykke. Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1, første og annet ledd hvor vi finner følgende:
«Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

Les mer