Fri rettshjelp

Kort fortalt er det noen saker som dekkes helt eller delvis av det offentlige. Enkelte av sakstypene er behovsprøvd. Det vil si at man må oppfylle visse inntektskrav for å få dekket bistand for slike saker. Andre saker er derimot ikke behovsprøvd; man får dekket saksomkostningene til en advokat selv om man ikke oppfyller inntektskravet. Vi skiller mellom sakstyper som ytes som fri rettsråd, og saker som ytes som fri sakførsel.

For at man skal ha rett til fri rettshjelp, må visse vilkår og inntektskrav være oppfylt. Inntektsgrensen for enslige personer er kr 246 000 i året. For ektefeller, samboere og andre som bor sammen og har felles økonomi for husstanden, er den kr 369 000 i året. Det stilles også et krav om at man ikke har mere enn kr. 100 000 i formue.

Straffesaker 

 1. Alle varetektsfengslinger, pågripelser utover 24 timer og utlendingsfengslinger utløser rett til å få oppnevnt forsvarer/prosessfullmektig. Her får man som regel rett til advokat/forsvarer som det offentlige betaler for uavhengig av inntekt.

Sivile saker

I følgende saker har du rett til fri rettsråd selv om du ikke oppfyller inntektskravet eller formueskravet:

 1. Barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker.
 2. Saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 3. Saker om militærnekting
 4. Saker om tvangsekteskap
 5. Saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 6. Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 7. For å vurdere anmeldelse i forbindelse med sedelighetssaker og menneskehandel

Ved følgende saker må mann oppfylle inntektskravet: 

 1. Barnefordelingssaker – Spørsmål om samvær til barn, bosted samt foreldreansvar.
 2. Saker om skifte og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd ( separasjon, skilsmisse).
 3. Oppsigelse av leieforhold
 4. Usaklig oppsigelse i arbeidsforhold
 5. Erstatning for personskader
 6. Erstatning for urettmessig forfølgelse (f.eks. blitt pågrepet eller fengslet uten saklig grunn)
 7. Alle klagesaker etter folketrygdloven ( f.eks. klage over avslag om uføretrygd, avslag om sykepenger, AAP eller stans av dagpenger m.m)
 8. Klage over utvisningssaker
 9. Klage over avslag om asylsøknad fra UDI (forutsetter at asylsøkeren velger en advokat før UDI oppnevner en advokat for asylsøkeren og før vedtak om avslag om asyl blir fattet).
 10. Klagesaker over avslag om asylsøknader etter Dublin-avtalen

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: