Fagartikkel om barnevernsrett

Det å bli fratatt omsorgen for ens barn er noe av det vanskeligste foreldre kan oppleve. I denne artikkelen vil vi skrive litt om det juridiske og praktiske rundt en sak om omsorgsovertagelse.

Det er mange norske familier som får stifte bekjentskap med barnevernet. Denne oversikten fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2019 var 54 592 barn på barnevernstiltak i Norge. Av disse var de fleste, 44 821, på hjelpetiltak, mens 9 771 barn var på omsorgstiltak, det vil si at det offentlige hadde tatt over omsorgen for barna. Det er de sistnevnte sakene vi skal se på her.

Les mer

Frifinnelse i tingretten hva gjelder spørsmål om å ha slått barnet sitt

Det var reist en straffesak mot en klient, hvor tiltalen gjaldt flere forhold, hvorav et av forholdene omhandlet brudd på straffeloven § 271.

Spørsmålet var om klienten hadde utøvet vold overfor hennes barn. Tingretten frifant klienten på denne tiltaleposten.

Det var advokat Nazia Asghar som var forsvarer i saken.

Ny advokat på firmaet

Vi har gleden av å meddele at Nazia Asghar har fått advokat bevilling. Dette vil styrke det faglige arbeidet på firmaet og gi en ekstra sikkerhet til våre klienter.

Advokat Nazia Asghar har prosedert en rekke saker for domstoler, fylkesnemnder og lagretter i landet. Hun har særlig jobbet som bistandsadvokat og forsvarer i straffesaker. Ikke minst som prosessfullmektig i barneverksaker og barnefordelingssaker.

Advokat Nazia Asghar kan kontaktes på mobil: 454 53 957 eller på e-post: Nazia@advtaha.no for ønske om juridisk bistand.

Fikk oppholdstillatelse i familieinnvandring med barn

En klient oppsøkte oss etter å ha fått forhåndsvarsel om utvisning. Hun ønsket å søke om familiegjenforening med hennes norskfødte barn i Norge.

Etter vår bistand og arbeid underveis, traff UDI vedtak om ikke å utvise klient, samt oppholdstillatelse til klient.

Det var advokat Ahmad Taha samt advokatfullmektig Nazia som hadde bistått i saken.

Barnefordeling – alminnelig samvær

En sak hvor det var høyt konfliktnivå mellom et par angående spørsmål om samvær med deres felles barn. Det var reist sak for Vestfold tingrett fra vår klient.

Etter over 5 saksforberedende møter i retten klarte man å løse saken via rettsmekling hvor vår klient ble tilkjent ordinært samvær jfr. lovens alminnelig bestemmelser om samvær. Dette i samsvar med det klienten ønsket fra starten.

Klienten fikk tilkjent på denne bakgrunn også muligheten til å få fornyet tillatelsens hans i Norge for å opprettholde samværet i Norge.

Det var advokatfullmektig Nazia Asghar og advokat Ahmad Taha som har bistått klienten under saken.

Vant sak om foreldreansvar og barnefordeling i Eidsvating lagmannsrett

En mor oppsøkte oss i forbindelse med at hun hadde reist sak om å få foreldreansvar alene samt spørsmål om samvær overfor far.

Etter å ha tapt i øvre Romerike tingrett, fikk vår klient imotsetning til tingrettens dom medhold hos Eidsvating lagmannsrett hva gjelder spørsmål om foreldreansvar samt begrenset samvær til far i samsvar med klientens ønske.

Det var advokat Ahmad Taha og advokatfullmektig Nazia Asghar som bistod klienten. Advokatfullmektig Nazia Asghar møtte som prosessfullmektig under både tingretten samt lagmannsrettens rettsrunder.

Straffesak henlagt – vold i nære relasjoner

En siktet i en sak om vold i nære relasjoner hadde oppsøkt oss i forbindelse med bistand. Saken pågikk over en lengre periode, samt lengre perioder med besøksforbud.

Etter en totalvurdering av saken ble straffesaken henlagt på bevisets stilling.

Det var advokat Ahmad Taha samt advokatfullmektig Nazia Asghar Nazia som har bistått klienten i saken. Klienten var tilfreds med resultatet i saken.