Opphør av vedtak om tvungen psykisk helsevern

En klient hadde fått vedtak om tvungen psykisk helsevern. Vedtaket ble stadfestet av kontrollkommisjonen for Sunnhordland, Hardanger og Voss .

Saken ble så stevnet av oss for Sunnhordland tingrett med helsedirektoratet som saksøkt. Underveis i prosessen og etter at rettsaken var berammet, ble det fattet et vedtak om opphør av tvungen psykisk helsevern

Det var advokatfullmektig Nazia Asghar som bistod klienten.

Klient fikk innvilget uføretrygd etter klage

En klient hadde oppsøkt oss i forbindelse med at vedkommende hadde fått avslag om uføretrygd fra NAV.

Etter at vi kom inn som prosessfullmektig for klienten, skrev vi en klage til NAV og NAV omgjorde vedtaket til gunst for klienten hvor klienten likevel ble innvilget uføretrygd.

Det var advokatfullmektig Erlend Mathisen som bistod klienten.

Klient fikk fornyet oppholdstillatelse etter brudd med ekskone samt opptrapping i samværssaken

En klient hadde kommet på familiegjenforening. Etter brudd med ekskona, måtte han forlenge oppholdstillatelsen hans. For å få forlenget oppholdstillatelsen måtte han ha vanlig samvær med sin sønn. Det var et høyt konfliktnivå mellom partene.

Etter at vi kom i saken, bistod vi klienten i den rettslige runden med samvær ved Vestfold tingrett, og fikk opptrappet samværet til fordel for vår klient. Videre bistod vi klienten med utlendingssaken og fikk ordnet med fornyelse av oppholdstillatelsen hans imellomperioden.

Advokat Taha, advokatfullmektig Erlend samt advokatfullmektig Nazia har alle deltatt i bistanden av klienten ved de ulike stadiene i sakene hans.

Ny seier i en arbeidsrettssak- klient tilkjent over kr 500 000 i erstatning

En arbeidstaker oppsøkte oss etter manglende lønns betalinger fra sin tidligere arbeidsgiver.

Etter å ha reist søksmål mot arbeidsgiver ved Oslo tingrett, fikk vi fult medhold i kravet for manglende utbetaling av lønn samt feriepenger i perioden.

Klienten ble tilkjent erstatning for over kr 500 000 fra sin tidligere arbeidsgiver.

Det var advokatfullmektig Erlend Mathisen som bistod klienten under rettsrunden.

Seier i en arbeidsrettsak

En klient oppsøkte oss kort tid før hovedforhandling i en arbeidsrettssak. Det var fra tidligere av andre prosessfullmektige i saken som klienten ikke var fornøyd med. Saken gjaldt tvist i arbeidsforhold.

Etter at vi tiltrådte som prosessfullmektig i saken fikk vår klient medhold fra Oslo tingrett om at han skulle få tilkjent kr 30 000 i erstatning samt kr 48 112 i feriepenger.

Det var advokatfullmektig Erlend Mathisen som bistod klienten.

Forlik etter rettsmekling i Borgarting lagmannsrett mot OUS HF ( Oslo universitetssykehus)

En 16 år gammel gutt døde i 2013 som følge av at han ikke fikk nødvendig og tilstrekkelig helsehjelp i tide.

Statens helsetilsyn konkluderte etter varsling at det var en rekke kritikkverdige forhold ved behandlingen som gutten fikk, samt at han ikke fikk forsvarlig hjelpehjelp. Saken ble også anmeldt til politiet men ble senere henlagt.

Det ble så tatt ut søksmål mot OUS HF med krav om oppreisningerstatning for de etterlatte for Oslo tingrett. Der fikk man ikke medhold. Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett hvor den ble tillatt fremmet til ankeforhandling.

Under rettsmekling i Borgarting lagmannsrett ble partene enige om å utbetale kr 100 000 i oppreisningerstatning til de etterlatte. Saken reiste prinsipielle spørsmål vedrørende organansvaret samt erstatningsutmålingen. Det var godt for klienten at saken etter nærmere 5 år fra dødsfallet til gutten endelig har fått en avslutningen som de er fornøyd med.

Det var advokat Ahmad Taha som bistod etterlatte under både tingrettens og lagmannsrettens behandling av sakene.

Forlik i forliksrådet

En leietaker oppsøkte oss i forbindelse med bistand angående at utleier hadde rettet et dokumentert økonomisk tap på ca. kr 120 00 etter endt leieperiode. Saken ble brakt for forliksrådet.

Under møte hos forliksrådet klarte man etter flere forhandlingsrunder å lande på et forlik som begge parter aksepterte til slutt, som var halvparten av det utleier krevde, nemlig kr 60 000 kr. Vår klient var fornøyd med dette.

Det var advokatfullmektig Erlend Mathisen som bistod klienten under møte hos forliksrådet.

Barnevernsak på undersøkelsesstadiet avsluttet

En mor har oppsøkt oss for bistand vedrørende at det var opprettet en undersøkelsessak hos barneverntjenesten på bakgrunn av tidligere bekymringmeldinger. Etter at vi kom inn som prosessfullmektig i saken ble saken besluttet henlagt og saken ble derfor avsluttet.

Det var advokat Ahmad Taha samt advokatfullmektig Nazia Asghar som bistod klienten.