Nær frifinnelse i voldtektssak

En klient oppsøkte oss etter å ha blitt dømt for voldtekt i tingretten. Han byttet forsvarer til oss kun 2 dager før hovedforhandlingen i ankerunden. Under ankeforhandlingene i Borgarting lagmannsrett fant 2 av meddommerne ham ikke skyldig. Dersom en til av meddommerne hadde funnet ham ikke skyldig, ville klienten blitt frifunnet.

Det var advokat Ahmad Taha som fungerte som forsvarer for Borgarting lagmannsrett.

Forlik mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

En arbeidstaker oppsøkte oss for bistand i en arbeidsrettssak hvor det var konflikt mellom han og arbeidsgiver.

Etter at vi bistod klienten og det var sendt stevning til Oslo tingrett, klarte partene ved hjelp fra vår side å inngå forlik i saken, hvor vår klient fikk tilkjent kr 100 000.

Det var advokat Ahmad Taha som bistod klienten i saken.

Vant i tingretten – fikk barna tilbake

Barneverntjenesten fattet akuttvedtak for to små barn og tok barna fra familien pga. mistanke om vold i nære relasjoner. Barnevernet politianmeldte samtidig forholdet. Vedtaket ble klaget til fylkesnemnda. Fylkesnemnda opprettholdt akuttvedtaket. Fylkesnemndas avgjørelse ble så stevnet for retten fra oss. Tingretten opphevet fylkesnemndas avgjørelse, og barna ble returnert til mor.

Det var advokat Ahmad Taha samt advokatfullmektig Nazia Asghar som bistod far i saken.

Fri rettshjelp

Kort fortalt er det noen saker som dekkes helt eller delvis av det offentlige. Enkelte av sakstypene er behovsprøvd. Det vil si at man må oppfylle visse inntektskrav for å få dekket bistand for slike saker. Andre saker er derimot ikke behovsprøvd; man får dekket saksomkostningene til en advokat selv om man ikke oppfyller inntektskravet. Vi skiller mellom sakstyper som ytes som fri rettsråd, og saker som ytes som fri sakførsel.

For at man skal ha rett til fri rettshjelp, må visse vilkår og inntektskrav være oppfylt. Inntektsgrensen for enslige personer er kr 246 000 i året. For ektefeller, samboere og andre som bor sammen og har felles økonomi for husstanden, er den kr 369 000 i året. Det stilles også et krav om at man ikke har mere enn kr. 100 000 i formue.

Straffesaker 

 1. Alle varetektsfengslinger, pågripelser utover 24 timer og utlendingsfengslinger utløser rett til å få oppnevnt forsvarer/prosessfullmektig. Her får man som regel rett til advokat/forsvarer som det offentlige betaler for uavhengig av inntekt.

Sivile saker

I følgende saker har du rett til fri rettsråd selv om du ikke oppfyller inntektskravet eller formueskravet:

 1. Barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker.
 2. Saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 3. Saker om militærnekting
 4. Saker om tvangsekteskap
 5. Saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen
 6. Saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging
 7. For å vurdere anmeldelse i forbindelse med sedelighetssaker og menneskehandel

Ved følgende saker må mann oppfylle inntektskravet: 

 1. Barnefordelingssaker – Spørsmål om samvær til barn, bosted samt foreldreansvar.
 2. Saker om skifte og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd ( separasjon, skilsmisse).
 3. Oppsigelse av leieforhold
 4. Usaklig oppsigelse i arbeidsforhold
 5. Erstatning for personskader
 6. Erstatning for urettmessig forfølgelse (f.eks. blitt pågrepet eller fengslet uten saklig grunn)
 7. Alle klagesaker etter folketrygdloven ( f.eks. klage over avslag om uføretrygd, avslag om sykepenger, AAP eller stans av dagpenger m.m)
 8. Klage over utvisningssaker
 9. Klage over avslag om asylsøknad fra UDI (forutsetter at asylsøkeren velger en advokat før UDI oppnevner en advokat for asylsøkeren og før vedtak om avslag om asyl blir fattet).
 10. Klagesaker over avslag om asylsøknader etter Dublin-avtalen

Fikk barna tilbake i fylkesnemnda i Oslo

Barneverntjenesten fattet et akuttvedtak og plasserte en funksjonshemmet jente på et beredskapshjem utenfor hjemmet. Etter at vi bistod klienten i fylkesnemnda, opphevet fylkesnemnda barnevernets vedtak og gav oss medhold i at jenta måtte få komme hjem til sin mor.

Det var advokat Ahmad Taha samt advokatfullmektig Nazia Asghar som bistod mor i saken.

Om advokatfirmaet Taha AS

Advokatfirmaet Taha AS bistår klienter, både privatpersoner og bedrifter, innenfor de fleste vanlige rettsområder. Vi er løsningsorienterte, resultatorienterte og dyktige i det vi gjør og har en rekke saker og referanser å vise til.

Vårt arbeid består av mere enn å prosedere ulike typer saker. Vi er dyktige på forhandlinger, tvisteløsninger og megling mellom parter i konflikt.

Vi bistår i alle typer fri rettshjelp-saker. Klikk på «Fri rettshjelp»-fanen for å se hvilke saker som dekkes av fri rettshjelp, og hvilke vilkår som gjelder.

Vi påtar oss også oppdrag som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker – både under etterforskning i en eventuell straffesak og i saker som bringes for domstolene. Vi kan også bistå med å vurdere en sak for anmeldelse.

Vi innehar en kulturell forståelse som få i bransjen har, og kan kommunisere på flere språk.

Ta kontakt for en uformell prat for å vurdere saken din.

GRATIS ADVOKATBISTAND – GRATIS VURDERING AV DIN SAK 

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale. Vi gir deg en gratis vurdering av din sak.

Mann i varetekt ble løslatt etter at fengslingssaken gikk til lagmannsretten

Advokat Taha bistod som forsvarer for en klient som ble fengslet av tingretten pga. gjentagelsesfare for fire uker. Fengslingskjennelsen ble anket til Borgarting lagmannsrett med den begrunnelse at det strenge vilkåret for gjentagelsesfaren ikke var oppfylt. Borgarting lagmannsrett gav enstemmig medhold til forsvarern vedrørende spørsmålet og besluttet løslatelse av siktede.