Barnevern og adskillelse fra foreldrene

Barnevernssaker er noe vårt firma har erfaring med og kompetanse på. Hvis vi ser på mere enn den enkelte barnevernssak og ser på det store bildet, ser vi at dette er et meget viktig rettsområde. I dag (juli 2019) er 26 norske barnevernssaker til behandling for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). I og med at en part skal gjennom et trangt nåløye for å få saken sin fremmet for EMD, er det et oppsiktsvekkende høyt tall.

Denne situasjonen, med et stort antall barnevernssaker som skal prøves for EMD, betyr utfordringer for flere, blant annet forvaltningen og Stortinget. Her skal vi se på noe som advokater kan bruke i barnevernssaker.  Barnevernssaker kan ha forskjellig innhold. Noen eksempler er:

Omsorgsovertakelse – skal barnet bli hos foreldrene, eller skal det flyttes til fosterhjem/institusjon?
Akuttplassering.
Hjelpetiltak.
Tilbakeføring – biologiske foreldre setter frem krav om at et barn under barnevernets omsorg skal tilbakeføres til dem.
Samværssaker.
Tiltak overfor barn med adferdsproblemer.

Her kan vi velge å fokusere på saker om omsorgsovertagelse. For at barnevernet skal kunne ta over omsorgen for et barn, må det være alvorlige mangler ved den omsorgen foreldrene kan gi barna, samtidig som det ikke lar seg gjøre å avhjelpe manglene ved omsorgen ved hjelp av hjelpetiltak. Det er imidlertid ett vilkår til. Omsorgsovertagelse må være til barnets beste (barnevernloven § 4-1). Det kan tenkes situasjoner hvor det er problematisk at barnet blir hos foreldrene, men hvor det er enda mere problematisk at barnet flyttes til fosterhjem eller institusjoner.

For å finne ut hva som er barnets beste, må man se på de faktiske forholdene i hver enkelt barnevernssak. Men det finnes også forskningsbasert kunnskap som sier noe om ulempen med å flytte barnet fra hjemmet generelt. En som har skrevet en bok om dette temaet, er den pensjonerte advokaten Sverre Kvilhaug. Han har gått gjennom omfattende norsk og internasjonal forskning som viser at adskillelse fra foreldrene kan føre til psykiske skader. Disse kan vise seg først i voksen alder. Til en viss grad kan vi si at omsorgsovertagelse skaper større problemer enn mangelfull omsorg.

Kvilhaug har skrevet en artikkel om hva forskningen sier om negative virkninger av adskillelse fra foreldrene. Artikkelen ble publisert i Juristkontakt 8/2006, men kan også leses her.

Den interesserte leser kan også se på en artikkelsamling som tar for seg en rekke eksempler på at barn har opplevet mangelfull omsorg etter at barnevernet har tatt over omsorgen.

Publisert 26.07.19