Fagartikkel om likestillings- og diskrimineringsrett

Hva likestillings- og diskrimineringsrett er, ser vi ved å lese likestillings- og diskrimineringslovens § 1 første ledd, som sier følgende:

«Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.»

Les mer

Fagartikkel om forvaltningsrett

I denne artikkelen skal vi se nærmere på rettsreglene som gjelder forvaltningen. Forvaltningen er det vi gjerne kaller den utøvende makt, departementer, NAV, kommuneadministrasjon, politi etc. Det finnes egne regelverk som regulerer forvaltningen på enkelte områder. Da snakker vi om spesiell forvaltningsrett. Eksempler på det er politirett, sosial- og velferdsrett, kommunerett, skatterett, skolerett etc.

Les mer

Fagartikkel om helserett

Helseretten handler om de rettsreglene som gjelder innen helsevesenet. Her vil vi først og fremst se på rettsregler som gjelder pasienters rettigheter. I tillegg finnes det regler om blant annet organiseringen av helsevesenet og autorisasjon mm. For helsepersonell. Her vil vi konsentrere oss om den delen av helseretten som dreier seg om hvilke rettigheter pasienter har.

Les mer

Fagartikkel om arbeidsrett

Bilde av arbeidsplass

Arbeidsretten omfatter en rekke ulike temaer, slik som kravene til ansettelsesprosess, kravene til arbeidsmiljø, arbeidstagers plikter, regler om ferie etc. Noe av det mest sentrale er imidlertid spørsmål om oppsigelse (eller avskjedigelse). Vi begynner derfor med dette, ikke minst fordi det er noen viktige frister å være klar over.

Les mer