Fikk tilbakeført et barn etter omsorgsovertakelse fra barneverntjenesten

En mor oppsøkte oss for bistand vedrørende at hun ønsket tilbakeføring av hennes barn etter at barneverntjenesten hadde tatt over omsorgen tilbake for noen år pga. omsorgssvikt.

Etter at vi bistod klienten med tilbakeføringsaken, rettet henvendelse og korrespondanse til barneverntjenesten, har man klart å få barnet tilbakeført til mor.

Det var advokatfullmektig Nazia Asghar som bistod klienten.

Forlik i en arbeidsrettssak

En arbeidstaker var oppsagt på usaklig grunnlag fra sin tidligere arbeidsgiver og oppsøkte oss for bistand. Etter flere runder med forhandlinger med arbeidsgiver og etter at stevning var sendt til retten, klarte man å inngå et godt rettsforlik som vår klient var tilfreds med.

Det var advokatfullmektig Erlend Mathisen som bistod klienten under rettsforliket.

Fornærmede fikk kr 50 000 i oppreisningserstatning for omfattende brudd på besøksforbud

En klient har fått kr 50 000 i oppreisningserstatning etter at domfelte gjentatte ganger har brutt besøksforbudet overfor sin ekskone. Vår klient ble tilkjent 50 000 i oppreisning i tingretten, og Eidsivating lagmannsrett opprettholdt avgjørelsen.

Det var advokat Ahmad Taha som var klientens bistandsadvokat under tingrettens og lagmannsrettens avgjørelser.

En siktet i en sak om voldtekt – saken henlagt

En klient oppsøkte oss vedrørende at han var blitt pågrepet, ransaket og siktet i en voldtektssak fra hans ekskjæreste . Saken var på etterforskingsstadiet. Klienten mente anklagelsene mot han var uriktige.

Etter at vi bistod klienten som forsvarer på etterforsknings stadiet og var tilstede med han på avhørene ble saken senere henlagt på grunn av bevisets stilling.

Det var advokat Ahmad Taha som var forsvarer for klienten.

Flere NAV-saker omgjort

Vi har så langt fått omgjort flere NAV vedtak til gunst for klientene våre etter at klientene har oppsøkt oss for advokatbistand, både hos NAV og hos NAV klageinstans. Omgjøringene har skjedd etter at vi har sendt inn klage over avslag om diverse NAV-ytelser.

Samtlige av advokatfullmektigene samt ansvarlig advokat på kontoret har omgjort en del NAV saker.

En mistenkt ble totalt frifunnet i en voldtektssak

En klient oppsøkte oss fra Gjøvik området, hvor det var opprettet en straffesak mot han. Han var mistenkt for å ha voldtatt en annen dame. Saken var på etterforskningstadiet.

Etter at vi bistod klienten som forsvarer på etterforsknings stadiet og var tilstede med han på avhøret ble saken henlagt med den begrunnelse at intet straffbart forhold var bevist.

Det var advokatfullmektig Nazia Asghar som bistod klienten.

Nær frifinnelse i voldtektssak

En klient oppsøkte oss etter å ha blitt dømt for voldtekt i tingretten. Han byttet forsvarer til oss kun 2 dager før hovedforhandlingen i ankerunden. Under ankeforhandlingene i Borgarting lagmannsrett fant 2 av meddommerne ham ikke skyldig. Dersom en til av meddommerne hadde funnet ham ikke skyldig, ville klienten blitt frifunnet.

Det var advokat Ahmad Taha som fungerte som forsvarer for Borgarting lagmannsrett.

Forlik mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

En arbeidstaker oppsøkte oss for bistand i en arbeidsrettssak hvor det var konflikt mellom han og arbeidsgiver.

Etter at vi bistod klienten og det var sendt stevning til Oslo tingrett, klarte partene ved hjelp fra vår side å inngå forlik i saken, hvor vår klient fikk tilkjent kr 100 000.

Det var advokat Ahmad Taha som bistod klienten i saken.

Vant i tingretten – fikk barna tilbake

Barneverntjenesten fattet akuttvedtak for to små barn og tok barna fra familien pga. mistanke om vold i nære relasjoner. Barnevernet politianmeldte samtidig forholdet. Vedtaket ble klaget til fylkesnemnda. Fylkesnemnda opprettholdt akuttvedtaket. Fylkesnemndas avgjørelse ble så stevnet for retten fra oss. Tingretten opphevet fylkesnemndas avgjørelse, og barna ble returnert til mor.

Det var advokat Ahmad Taha samt advokatfullmektig Nazia Asghar som bistod far i saken.