Erstatningsrett

Erstatningsrett i forbindelse med mislighold av kontrakt eller alminnelig erstatningsansvar som følge av opptrådt skade er typiske områder.

Vi bistår med søknader om voldsoffererstatning i saker som omhandler vold, blind vold eller erstatningskrav mot gjerningsperson. Erstatningsansvar ved personskade bistås også.  Vær oppmerksom på at disse saker er som regel fri rettshjelp saker, og du har krav på fritt rettsråd. Se nærmere om fri rettshjelp saker under fri rettshjelp-fanen.

Oppreisningserstatning eller menererstatning er andre erstatningsformer som gjerne blir fremmet i forbindelse med et erstatningssøksmål.

Som ledd i bistandsadvokatrollen er det også vanlig å inkludere fornærmedes oppreisningserstatning mot gjerningspersonen i en eventuell straffesak. Alternativt kan det fremmes et privat søksmål mot gjerningspersonen hva gjelder oppreisningserstatning til fornærmede.