Likestillings- og diskrimineringsrett

Blir du forskjellsbehandlet eller diskriminert på arbeidsplassen din eller ved din utdanning ?

Vi kan bistå med å fremme klager til likestillings- og diskrimineringsombudet og/eller være prosessfullmektiger i slike tvister.

Tilsvarende har du rett til å klage over en forvaltningsavgjørelse til sivilombudsmannen selvom dine klagemuligheter er utløpt i vedtaket fra det offentlig.