Fagartikkel om barnevernsrett

Det å bli fratatt omsorgen for ens barn er noe av det vanskeligste foreldre kan oppleve. I denne artikkelen vil vi skrive litt om det juridiske og praktiske rundt en sak om omsorgsovertagelse.

Det er mange norske familier som får stifte bekjentskap med barnevernet. Denne oversikten fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2019 var 54 592 barn på barnevernstiltak i Norge. Av disse var de fleste, 44 821, på hjelpetiltak, mens 9 771 barn var på omsorgstiltak, det vil si at det offentlige hadde tatt over omsorgen for barna. Det er de sistnevnte sakene vi skal se på her.

Les mer

Frifinnelse i tingretten hva gjelder spørsmål om å ha slått barnet sitt

Det var reist en straffesak mot en klient, hvor tiltalen gjaldt flere forhold, hvorav et av forholdene omhandlet brudd på straffeloven § 271.

Spørsmålet var om klienten hadde utøvet vold overfor hennes barn. Tingretten frifant klienten på denne tiltaleposten.

Det var advokat Nazia Asghar som var forsvarer i saken.

Ny advokat på firmaet

Vi har gleden av å meddele at Nazia Asghar har fått advokat bevilling. Dette vil styrke det faglige arbeidet på firmaet og gi en ekstra sikkerhet til våre klienter.

Advokat Nazia Asghar har prosedert en rekke saker for domstoler, fylkesnemnder og lagretter i landet. Hun har særlig jobbet som bistandsadvokat og forsvarer i straffesaker. Ikke minst som prosessfullmektig i barneverksaker og barnefordelingssaker.

Advokat Nazia Asghar kan kontaktes på mobil: 454 53 957 eller på e-post: Nazia@advtaha.no for ønske om juridisk bistand.

Fikk oppholdstillatelse i familieinnvandring med barn

En klient oppsøkte oss etter å ha fått forhåndsvarsel om utvisning. Hun ønsket å søke om familiegjenforening med hennes norskfødte barn i Norge.

Etter vår bistand og arbeid underveis, traff UDI vedtak om ikke å utvise klient, samt oppholdstillatelse til klient.

Det var advokat Ahmad Taha samt advokatfullmektig Nazia som hadde bistått i saken.