Prosedyre

Kontoret har omfattende erfaring hva gjelder å prosedere en rekke saker ved de fleste domstoler i landet. Det gjelder både innenfor strafferett og straffeprosess, samt sivile saker. Vi har også prosedert for lagmannsretten , samt fått medhold i saker som har vært oppe til Høyesterett hva gjelder lovtolkning m.m