top of page
lovbøker

Fagartikler

På denne siden legger vi ut fagartikler om de ulike rettsområdene

01

Utlendingssaker

Advokatfirmaet Taha AS har arbeidet med en rekke sakstyper innen utlendingsrett, blant annet saker om asyl/beskyttelse, familiegjenforening, arbeidstillatelse, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og utvisning. Jeg vil her skrive litt om noen av sakstypene vi jobber med.

Les mer her...

03

Arverett og testament

Arveretten i Norge ble noe justert første januar 2021. Da trådte den nye arveloven i kraft. Her skal jeg gjennomgå noen av hovedprinsippene i arveretten og ta for meg noe av det man må huske på hvis man vil sette opp et testament.

Les mer her​...

05

Avtalerett

TAvtaleretten kan sies å handle om hvordan avtaler inngås, og hvordan de tolkes. Avtaleretten inneholder også regler om når avtaler er ugyldige. Avtaleretten inneholder også regler om inngåelse av avtaler ved representasjon (fullmakt).

Les mer her​...

07

Helserett

Helseretten handler om de rettsreglene som gjelder innen helsevesenet. Her vil vi først og fremst se på rettsregler som gjelder pasienters rettigheter. I tillegg finnes det regler om blant annet organiseringen av helsevesenet og autorisasjon mm. for helsepersonnell. Her vil vi konsentrere oss om den delen av helseretten som dreier seg om hvilke rettigheter pasienter har.

Les mer her​...

09

Sivilprosess

Reglene for hvordan en sivil sak gjennomføres, er omfattende. Vi skal her se på noen sider av det mangslungne temaet sivilprosess. Den viktigste loven som regulerer sivilprosessen, er tvisteloven. Tvisteloven ble til i 2005 og erstattet tvistemålsloven fra 1915, som det var bred enighet om at var overmoden for revisjon.

Les mer her​...

11

Likestillings- og diskrimineringsrett

«Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.»

Les mer her​...

13

Forsikringsrett

Vi skal her se litt nærmere på den delen av forsikringsretten som har størst betydning for de fleste. Det er den kontraktsrettslige delen av forsikringsretten, den som går på inngåelse av forsikringsavtalen, krav mot forsikringsselskapet når uhellet er ute, og saksbehandlingen.

 

Les mer her​...

15

Testamenter

Dersom man er over 18 år og ønsker at det man etterlater seg, skal fordeles på en annen måte enn loven forutsetter, kan man opprette testament (Et testament fra noen som er under 18 år, er gyldig hvis det er stadfestet av Kongen.). Det finnes imidlertid regler for hvordan et testament skal settes opp. Hvis disse reglene ikke er fulgt, kan testamentet bli helt eller delvis ugyldig.

Les mer her​...

02

Erstatningsrett

Erstatningsretten handler om når noen er pliktig til å erstatte en skade som er blitt forvoldt. Vi snakker gjerne om erstatning utenfor kontraktsforhold. Erstatning i forbindelse med kontraktsforhold er en del av kontraktsretten og følger et eget regelsett, selv om det er betydelige likheter.

Les mer her​...

04

Trygdesaker

Trygderettslige saker berører de aller fleste av oss i løpet av livet. Noen sakstyper kommer de fleste borti, slik som pensjon. De aller fleste vil også stifte bekjentskap med sykepenger. Andre sakstyper kommer man borti i særlige tilfeller, slik som for eksempel arbeidsavklaringspenger (heretter omtalt som AAP).

Les mer her​...

06

Forvaltningsrett

TI denne artikkelen skal vi se nærmere på rettsreglene som gjelder forvaltningen. Forvaltningen er det vi gjerne kaller den utøvende makt, departementer, NAV, kommuneadministrasjon, politi etc.

Les mer her​...

08

Kontraktsrett

Kontraktsrett er en del av jussen som har nær sammenheng med avtaleretten. Selve navnet hinter om det; en kontrakt er jo en avtale. Forskjellen mellom avtaleretten og kontraktsretten kan kort forklares som følger: I avtaleretten er gjerne spørsmålet, det en tvist dreier seg om, hvorvidt det foreligger en avtale. Har partene inngått en bindende avtale? Foreligger det noe som tilsier at avtalen er ugyldig?

Les mer her​...

10

Straffeprosess

Strafferetten handler om hvilke handlinger og unnlatelser som er straffbare, og hva straffen kan bli. Straffeprosessen handler om hvordan en straffesak gjennomføres. Straffeprosessloven av 1981 (som erstattet den gamle straffeprosessloven av 1887), regulerer hvordan en straffesak gjennomføres.

Les mer her​...

12

Pengekravsrett

Pengekrav har rettslig sett to sider. For det første har vi spørsmålet om hvordan pengekrav oppstår. Pengekrav kan oppstå for eksempel på grunnlag av avtale, eller man kan pådra seg et erstatningsansvar. En annen side av pengekravet er hva som skjer med det når man først har et pengekrav. Kan man motregne mot andre krav? Hva skjer når kravet skifter eier? Når foreldes kravet?

Les mer her​...

14

Menneskerettigheter

Ordet menneskerettigheter forbindes gjerne med politiske og filosofiske standpunkter om hva et menneskes rettigheter er. Menneskerettighetene har imidlertid fått et markant juridisk innhold gjennom konvensjoner som Norge har ratifisert, og sågar gjort til en del av norsk lovverk.

Les mer her​...

16

Mishandling i nære relasjoner

Mishandling i nære relasjoner er dessverre en sakstype advokater ofte har befatning med, både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Hva som regnes som mishandling i nære relasjoner, er definert i straffeloven § 282.

Les mer her​...

bottom of page