top of page

Fagartikkel om forsikringsrett

Vi skal her se litt nærmere på den delen av forsikringsretten som har størst betydning for de fleste. Det er den kontraktsrettslige delen av forsikringsretten, den som går på inngåelse av forsikringsavtalen, krav mot forsikringsselskapet når uhellet er ute, og saksbehandlingen.

Reglene rundt forsikringsavtaler finner vi i forsikringsavtaleloven. En viktig bestemmelse i forsikringsavtaleloven er lovens § 1-3 om lovens tvingende karakter. Bestemmelsen sier at når ikke annet er sagt, kan bestemmelsene i forsikringsavtalelovens del A ikke fravikes til skade for den som utleder rett mot selskapet av forsikringsavtalen. For å verne forbrukerne har lovgiver bestemt at partene ikke kan avtale noe annet enn det loven fastsetter, dersom det er til skade mot den som har et krav mot forsikringsselskapet.

Inngåelse av avtale

I kapittel 3 i forsikringsavtaleloven finner vi noen viktige bestemmelser om forsikringsavtalen. Hvis ikke noe annet er lovbestemt eller avtalt, begynner selskapets ansvar å løpe når forsikringstakeren eller selskapet har godtatt de vilkår som den annen part har stilt. Denne regelen sier ikke stort mere enn det som er vanlig avtalerett. Men finansavtaleloven har en bestemmelse i § 3-1 første ledd, som sier følgende:

«Har forsikringstakeren sendt skriftlig anmodning om en bestemt forsikring, og er det på det rene at anmodningen uten videre ville ha blitt imøtekommet av selskapet, svarer selskapet allerede for forsikringstilfeller som inntreffer etter at det har mottatt anmodningen.»

Denne regelen skiller seg ut fra avtaleretten ellers. Bestemmelsen sikrer at man ikke står uforsikret i et tidsrom hvor anmodningen om en forsikringsavtale saksbehandles. Det finnes også regler om automatisk fornyelse av forsikringen dersom forsikringen gjelder for en periode på et år eller mer. Også denne regelen sørger for at man ikke uten videre står uforsikret. Dersom forsikringstageren ikke vil at forsikringen skal fornyes automatisk, må han eller hun varsle selskapet innen forsikringstidens utløp.

Det er litt ulike regler for når en forsikret kan si opp en avtale, og når forsikringstageren kan gjøre det. Forsikrede kan si opp avtalen i forsikringsperioden dersom forsikringsbehovet faller bort, eller det finnes andre særlige grunner, eller han eller hun vil flytte avtalen til et annet selskap. For at forsikringsselskapet skal kunne si opp avtalen, må det mer til, som f.eks. at kunden oppgir uriktige opplysninger.

 

Forsikringsoppgjøret

Når uhellet er ute, er det viktig å melde kravet mot forsikringsselskapet i tide. Man må melde kravet med en gang man blir klar over at man har et krav mot forsikringsselskapet. Hvis forsikringstageren ikke melder kravet innen lovens frister, vil kravet gå tapt, noe som kan få store følger. Også etter at kravet er satt frem overfor forsikringsselskapet, har den forsikrede en viktig frist å forholde seg til. Ved avslag fra forsikringsselskapet tapes kravet dersom man ikke anlegger sak eller krever nemndsbehandling innen 6 måneder fra kravet ble avslått.

Det å melde kravet mot forsikringsselskapet raskt har også betydning med tanke på renter. Erstatningen skal utbetales så snart selskapet har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen. Dersom det går med tid til å behandle kravet, har den forsikrede krav på renter fra to måneder etter at melding om forsikringstilfellet ble sendt til forsikringsselskapet.

Dersom noen har voldt en skade, kan man også ha et krav mot skadevolder. Et viktig prinsipp i forsikringsretten er at forsikringstageren ikke har plikt til å rette kravet mot skadevolderen i stedet for forsikringsselskapet. Det motsatte ville kunne skape ubehag for forsikringstageren, som ville måtte vurdere prosessrisikoen (muligheten for å tape en rettssak mot skadevolderen). Meldingen fra forsikringsselskapet må angi fristens lengde, hvordan den avbrytes og følgen av at den oversittes.

Saker om forsikring kan ofte bli komplekse, og man står overfor en profesjonell motpart som har erfaring med å ikke utbetale mer enn nødvendig. Da kan advokatbistand være nyttig. Det finnes også en gratis tvisteløsningsmekanisme ved at man kan klage forsikringsselskapet inn for Finansklagenemnda.

Forsikringsretten handler om rettsreglene i forsikringstvister. Vel så viktig, rent praktisk sett, er den enkelte avtalen. Før man sender inn krav er det derfor viktig å sette seg inn i vilkårene i denne avtalen. Som regel vil også forsikringsselskapet ha et ferdig skjema som man fyller ut og sender inn, slik at man får sendt inn den informasjonen som er nødvendig.

bottom of page