top of page

Fri rettshjelpssaker

Fri rettshjelpssaker deles i to grupper:

 1. Krav til inntekts- og formuesgrense

 2. Ikke krav til inntekts- og formuesgrense 


Saker som ikke har krav til inntektsgrense

 • Barnevernssaker

 • Straffesaker

 • Vurdering av anmeldelse i saker som mishandling i nære relasjoner, sedelighet og tvangsekteskap

 • Erstatning mot gjerningsperson

 • Erstatning i forbindelse med strafforfølgning

 • Militærnekter

 • Enkelte utlendingssaker ( utvisning og avslag på asyl) 

 

Saker som har krav til inntekts- og formuesgrense

 

or å få fri rettshjelp i saker med inntektsgrense må du ha en bruttoinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven.

Fra januar 2022 er inntektsgrensen for enslige 350 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 540 000 kroner.

Formuesgrensen er 150 000 kroner.

 

Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av hva du har i inntekt og formue kan du få fri rettshjelp 

 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker

 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern

 • i saker om militærnekting

 • i saker om tvangsekteskap

 • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen

 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging

 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt

 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

 • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Oppfyller du kravene om fri rettshjelp?
arrow&v
arrow&v

Takk! Vi holder kontakten.

bottom of page